پلاسکو نماد ۵۶ ساله پوشاک ایران فروریخت

همدردی و ابراز آمادگی جهت حمایت و همکاری با آسیب دیدگان این حادثه د ر نوع خود بی نظیر و قابل احترام است. اگر سی ام دی ماه، روز سیاه پوشاک ایران بود اما روز سفید و آبرومندی برای مردان آتش نشان ایران هم بود. غم از دست دادن این قهرمانان همیشه باپنج شنبه سی […]

ادامه مطلب

top